Search
Close this search box.
Pla d’Igualtat en les Oficines de Farmàcia: Cap a un Entorn de Treball Més Equitatiu

En els últims anys la igualtat de gènere ha emergit com una prioritat fonamental en l’àmbit laboral. Les oficines de farmàcia, com qualsevol altre sector, no són alienes a aquesta tendència. Implementar un Pla d’Igualtat no sols és un mandat legal en molts casos, sinó també una estratègia per a fomentar un ambient de treball més just i productiu. Aquest article explora la importància i els beneficis de desenvolupar un Pla d’Igualtat en les oficines de farmàcia.

Què és un Pla d’Igualtat?

Un Pla d’Igualtat és un conjunt de mesures encaminades a garantir la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones dins d’una empresa. El seu objectiu és identificar i corregir possibles desigualtats i discriminacions de gènere en l’entorn laboral, promovent una cultura inclusiva i equitativa.

Importància del Pla d’Igualtat en les Oficines de Farmàcia:

  1. Compliment Legal: A Espanya, l’obligació donada sobre el Pla d’Igualtat ve regulada en la Llei orgànica 3/2007 i en l’RDL 6/2019, en els quals estableix l’obligació d’elaborar i aplicar plans d’igualtat en empreses de més de 50 treballadors. Encara que moltes oficines de farmàcia no aconsegueixen aquest llindar, adoptar un pla d’igualtat continua sent recomanable per a totes, independentment de la seva grandària, com a mostra de compromís amb l’equitat.
  2. Millora del Clima Laboral: Un Pla d’Igualtat ajuda a crear un ambient de treball més respectuós i just, el que es tradueix en una major satisfacció i motivació entre els empleats. Això, al seu torn, pot reduir la rotació de personal i augmentar la productivitat.
  3. Atracció i Retenció del Talent: No és cap secret la crisi de personal farmacèutic que s’està travessant. Cada vegada costa més captar i retenir talent en les nostres Oficines de farmàcia. Per això, les farmàcies que promouen polítiques d’igualtat de gènere es posicionen com a ocupadors atractius en el mercat laboral. Això facilita l’atracció del talent divers i compromès, a més de millorar la retenció del personal.
  4. Prevenció de Conflictes: En establir polítiques clares contra la discriminació i l’assetjament, un Pla d’Igualtat ajuda a prevenir conflictes interns i assegura que tots els empleats se sentin valorats i respectats.
  5. Responsabilitat Social Corporativa (RSC): L’adopció d’un Pla d’Igualtat reflecteix el compromís de la farmàcia amb la responsabilitat social i la sostenibilitat, la qual cosa pot millorar la seva reputació, tant entre els clients com en la comunitat.

Elements Clau d’un Pla d’Igualtat:

  1. Diagnòstic de Situació: Avaluar la situació actual quant a la representació i condicions d’homes i dones en la farmàcia, identificant possibles àrees de desigualtat.
  2. Objectius i Mesures: Establir objectius específics per a corregir les desigualtats detectades i definir les accions concretes necessàries per a aconseguir-los.
  3. Seguiment i Avaluació: Implementar mecanismes de seguiment i avaluació per a garantir el compliment efectiu del pla i la seva adaptació a possibles canvis.
  4. Formació i Sensibilització: Incloure programes de formació per a tot el personal sobre igualtat de gènere i prevenció de la discriminació i l’assetjament.

Implementació del Pla d’Igualtat

La implementació d’un Pla d’Igualtat en una oficina de farmàcia requereix el compromís de la direcció i la participació activa de tots els empleats. És crucial establir un equip de treball que s’encarregui de desenvolupar i supervisar el pla, assegurant que les mesures adoptades s’apliquin de manera efectiva i s’integrin en la cultura organitzacional, podent ser clau la implicació de la vostra gestoria.

Des de Rúbrica, a través de la nostra gestoria (Assesgrup), som conscients d’aquestes necessitats i anualment executem un pla estadístic de les més de 220 farmàcies clientes de gestoria, amb l’objectiu de determinar les mitjanes segons gènere i buscar l’equitat en les farmàcies que confien en nosaltres.

Per tant, el Pla d’Igualtat no és només una eina legal, sinó una oportunitat per a construir un entorn de treball més equitatiu i respectuós en les oficines de farmàcia. Adoptar aquestes pràctiques no sols millora la qualitat de vida laboral dels empleats, sinó que també enforteix la reputació i la competitivitat de la farmàcia en un mercat cada vegada més conscient de la igualtat i la justícia social.

Vols Saber Més?

Per a obtenir més informació sobre com implementar un Pla d’Igualtat en la teva farmàcia, no dubtis a consultar-nos i contactar amb els professionals de Rúbrica i Assesgrup, experts en el sector.