Search
Close this search box.
   Tiempo de Lectura 4 minutos
Array

Quan pensem a obrir un negoci, el primer que valorem és el risc i la inversió que suposarà.
Allò en què hem de pensar és… Tindré beneficis a mitjà o llarg termini? I el que més ens pot preocupar… Podré suportar un període de crisi econòmica?

La farmàcia és un dels pocs negocis que s’ha mantingut rendible al llarg dels anys, fins i tot en les èpoques de crisis en què molts negocis s’han vist obligats a tancar.

Fins i tot, per a aquelles farmàcies amb una facturació molt baixa (entorn als 200.000€), les conegudes com ‘’Farmàcies VEC’’, es pot parlar d’una certa estabilitat garantida, ja que es compta amb mecanismes estatals que pretenen impedir que entrin en un estat de risc per a la viabilitat del servei farmacèutic, un d’aquests mecanismes pot ser l’Índex Corrector. En concret, aquest és un programa que permet a les oficines de farmàcia rebre una compensació econòmica a través de la minoració del percentatge de participació en els marges corresponents a les dispensacions de medicaments d’ús humà, fabricats industrialment i dispensats amb càrrec a fons públics.

Malgrat això, al realitzar una inversió tan important com la compra d’una farmàcia, hem de tenir en compte alguns aspectes:


• El marge. Aquest serà una dada molt estable en el que correspon a la facturació d’un medicament subjecte a prescripció, ja que el seu marge està regulat.
És molt diferent quan parlem del marge obtingut en medicaments no subjectes a prescripció i altres productes (ortopèdia, parafarmàcia, òptica…) el qual depèn de la capacitat de gestió de cada farmàcia i de la seva acció comercial en el punt de venda.

• Les despeses. En obrir una oficina de farmàcia, hem de contemplar dues tipologies de despeses, d’una banda, si ens hem endeutat per a fer front a la inversió de la farmàcia, hem de fer front a les despeses financeres corresponents, i, d’altra banda, com qualsevol comerç, s’ha de fer front a les pròpies despeses fixes i variables. Com per exemple el personal o el local en cas de ser de lloguer.

A l’hora de realitzar la compra d’una farmàcia, és d’extrema importància la negociació que podem fer des de Rúbrica com a assessors per a aconseguir les millors condicions de local, ja sigui  de lloguer o de propietat.

• Els impactes fiscals. Actualment, i excepte un canvi en el criteri jurisprudencial, el comprador d’una Oficina de Farmàcia haurà de fer front al ADJ, Imposat de Transmissions Patrimonials en modalitat d’Actes Jurídics Documentats segons establert en la Sentència número 1607/2020 dictada en data 26 de novembre de 2020 per la Sala contenciosa administrativa, Secció Segona, del Tribunal Suprem sobre el recurs de cassació núm. 3631/2019.

Des de Rúbrica, com a experts en la compra i venda d’una farmàcia, analitzem exhaustivament els tres aspectes esmentats.

Els informes i les estadístiques proporcionades pel Consell General de Farmacèutics ens indiquen que la professió farmacèutica continua creixent en tots els seus àmbits d’actuació i en conclusió, invertir en una oficina de farmàcia significa invertir en la salut dels ciutadans, la qual cosa ara més que mai es troba en el més alt de la llista de les prioritats i preocupacions en la població. Així que sí, les dades ho avalen, invertir en una farmàcia és segur.